PRESCRIPCIONS COMUNES DEL CLÀSSIC REGULARITAT

DEFINICIONS

Proves

Les proves que composaran el "Clàssic Regularitat" seran manifestacions turístiques de regularitat per a vehicles clàssics esportius.

Etapa
És cadascuna de les parts del recorregut separat per una parada de, almenys, 9 hores. Si una prova té diferents etapes, els participants que no puguin concloure una Etapa podran prendre la sortida a l'Etapa següent, comunicant-ho a la Direcció com a màxim una hora abans de d'inici de l'Etapa, verificant de nou el vehicle i la instal·lació del Transponder.

Secció
És la part del recorregut existent entre dos Reagrupaments.

Tram de regularitat (TR) :
Prova de regularitat en carretera oberta al trànsit normal . És la part del recorregut en la qual es mesurarà la regularitat dels participants, penalitzant tant l'avenç com el retard sobre la mitjana imposada.

Sector d'enllaç:
És la part del recorregut comprès entre la sortida de la prova i el començament del primer Tram de Regularitat, o entre dos Trams de Regularitat, o entre el final de l'últim Tram de Regularitat i el final de la secció o de la prova.

La velocitat mitjana serà inferior als 50 Km/h. En algun tram d'enllaç, de manera excepcional, per recomanació del Servei Català de Trànsit i per indicació de la pròpia FEVA, algunes mitjanes poden superar els 50 km / h. especialment si hi hagués algun tram d'autopista o autovia.

Neutralització:
Temps durant el qual els equips són parats per l'organització per qualsevol raó.

Parc tancat:
Zona on es deixaran temporalment els vehicles al final de la prova.

Complement:
Comunicat oficial per escrit que forma part integrant del reglament particular de la prova, i que està destinat a modificar, precisar o complementar l'esmentat reglament.

Es publicaran en el tauler oficial d'anuncis.

Equip:
Un equip està format per dues persones i es designaran com conductor i acompanyant. Ambdós obligatòriament seran socis d'un club afiliat a la FEVA i a la FCEVH.

Carnet de ruta:
També anomenat de Control, Carnet destinat a recollir els visats dels diferents controls establerts a l'itinerari.

Conductor:
Persona que condueix el vehicle.

Acompanyant:
Persona que forma equip amb el conductor.

Parc d'Assistència:
Zona destinada a realitzar operacions d'assistència.

Comissari Tècnic:
Persona responsable del criteri tècnic relatiu a la conformitat dels vehicles amb la normativa que regeix la prova.

Director de la prova:
Persona responsable del desenvolupament de la prova a nivell organitzatiu, conforme al reglament establert.

MODALITATS GENERALS

Vehicles admesos
Els vehicles admesos en el Clàssic Regularitat són els definits en el Reglament General de l'esmentat campionat

Nombre de participants
No s'estableix un nombre mínim de participants per poder-se celebrar.

REGLAMENT PARTICULAR

Condicions de publicació

El reglament particular s'ajustarà al model tipus del Clàssic Regularitat.

El reglament particular mencionarà de forma explícita totes les disposicions i condicions suplementàries de l'organitzador, que també estaran d'acord amb els textos reglamentaris.

Com a mínim 45 dies abans de l'inici de la prova, dos exemplars del Projecte de Reglament Particular, s'han de lliurar a la FEVA, amb la finalitat d'obtenir la preceptiva aprovació. Degudament aprovat per la FEVA, l'Organitzador de cada prova, haurà de presentar el Reglament Particular, a la Prefectura General de Trànsit per a l'obtenció del corresponent permís.

El Reglament Particular definitiu serà publicat, com a mínim, un mes abans de la sortida de la prova i es farà arribar 2 exemplars a la Secretaria de la FEVA i un altre al Coordinador.

En la portada del Reglament Particular de cada prova del Clàssic Regularitat, en els complements al Reglament i encapçalament dels fulls de resultats oficials hi figurarà el títol i el logotip oficial del Clàssic Regularitat.

La data límit pel tancament de les inscripcions serà de quatre dies.

El Reglament Particular indicarà el lloc i l'hora de la publicació dels resultats oficials.

MODIFICACIONS AL REGLAMENT - COMPLEMENTS

Totes les eventuals modificacions o disposicions suplementàries s'han de comunicar per mitjà de complements datats i numerats que formaran part integrant d'aquest reglament.

Els esmentats complements seran exposats al tauler d'anuncis situat a la secretaria i oficina permanent de la prova.

APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

El director de la prova és el responsable de l'aplicació d'aquest reglament i de les seves disposicions durant el desenvolupament de la prova.

No obstant, haurà d'informar al Coordinador de qualsevol decisió important que estigui obligat a prendre, en aplicació d'aquestes Prescripcions Generals o Reglament Particular de la prova.

Tot aclariment contra aquesta aplicació serà tramès al Director de la Prova perquè l'estudiï i prengui una decisió.

De la mateixa manera, qualsevol cas no previst al reglament serà estudiat pel Coordinador o per la Comissió Permanent de la FCEVH.

Tota maniobra deslleial, incorrecta, fraudulenta o antiesportiva, realitzada per l'equip, serà jutjada pel Director de la Prova, que podrà imposar una penalització, que pot arribar a l'exclusió.

OFICIALS

Director de la Prova
Serà la persona responsable del desenvolupament de la prova.

COORDINADOR
Serà la persona que ajudarà a l'Organitzador a establir criteris d'uniformitat en totes les proves del Clàssic Regularitat.

CONTROL DE L'ITINERARI I DELS TR PELS OFICIALS.
En el marc de les seves funcions, el Coordinador podrà verificar, al seu criteri, el recorregut i els TR.

DELEGAT TÈCNIC
Per acord dels Clubs organitzadors del Clàssic Regularitat, es podrà nomenar un Delegat Tècnic comú per a totes les proves.

PARTICIPANTS ADMESOS

Seran admesos a participar:

• Com a conductors, els posseïdors del corresponent Permís de conduir en vigor.
• Com a acompanyants, majors de 18 anys o entre 12 i 18 amb permís tutor per escrit.

Puntuaran en les diferents classificacions segons facin la inscripció, com a conductor o acompanyant. Els participants estrangers, hauran d'acreditar la validesa de la seva assegurança i permís de conduir a Espanya.

Queda totalment prohibit durant la prova utilitzar casc, auriculars o qualsevol altre tipus d'aparell intercomunicador entre els membres de l'equip. Aquest apartat no afecta els participants del Moto Rally Clàssic.

INSCRIPCIONS

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ - INSCRIPCIONS

Al Reglament Particular hi constarà la data d'obertura i tancament d'inscripcions, i el lloc on es poden fer. Les dades relatives a l'acompanyant podran ser completades fins al moment de les verificacions administratives.

Fins el moment de les verificacions tècniques, l'Equip podrà canviar el vehicle inscrit.

Si a les verificacions tècniques prèvies a l'inici de la prova, un vehicle no correspongués a les característiques del grup i/o classe en els quals s'ha inscrit, a proposta dels comissaris tècnics, aquest vehicle podrà ser transferit al grup i/o classe que li correspongui.

Pel sol fet de formalitzar la inscripció, l'equip es sotmet a les disposicions del present reglament.

El Comitè d'Organització es reserva el dret de rebutjar la inscripció d'un equip sense haver-ne de donar els motius.

El Reglament Particular podrà fixar un nombre màxim d'inscrits.

DRETS D'INSCRIPCIÓ

El Reglament Particular fixarà els drets d'inscripció, diferenciant si és acceptant o refusant la publicitat facultativa proposada per l'Organitzador.

No s'acceptarà la sol·licitud d'inscripció si no va acompanyada dels drets d'inscripció.

ASSEGURANCES

El Club Organitzador haurà de subscriure una pòlissa de Responsabilitat Civil front a tercers amb validesa durant la celebració de la prova. No obstant, i tractant-se de manifestacions turístiques de Regularitat sota normes FEVA, i per tant supeditades al Codi General de la Circulació, els vehicles participants, hauran d'estar emparats per pòlisses d'assegurança individuals de cada vehicle.

La pòlissa contractada cobrirà la responsabilitat civil obligatòria, d'acord amb allò estipulat per les disposicions vigents a Espanya.

Es recorda als participants que la pòlissa d'assegurança contractada per l'organització només cobreix els danys causats pels organitzadors, i que en queden exclosos els danys que puguin patir els mateixos conductors o automòbils participants.

Independentment de l'esmentada assegurança de responsabilitat civil, els concursants i conductors són lliures de contractar pel seu compte i conveniència les assegurances individuals que considerin oportunes. En cas d'accident, els concursants i conductors han d'excloure de tota responsabilitat l'entitat i els organitzadors de la prova, i han de renunciar a formular qualsevol reclamació en contra dels esmentats.

EQUIPS

L'abandonament d'un membre de l'equip o l'admissió d'un tercer a bord (llevat de si es transporta un ferit) suposarà l'exclusió.

En cada vehicle hi haurà únicament dues persones.

ITINERARI I LLIBRE DE RUTA (ROAD - BOOK)

Llibre de Ruta (Road - Book).

L'organitzador publicarà la informació 30 dies abans de la prova.

L'organitzador publicarà el Llibre de Ruta (Road Book) en format PDF als equips inscrits, 6 dies abans de la prova.

Els participants estan obligats a seguir l'itinerari previst sota pena de penalització.

El Road-Book es confeccionarà segons model tipus.

Intervals entre les sortides

L'Organitzador fixarà, a la seva elecció, l'interval entre vehicles, respectant el mínim d'un minut.

L'interval fixat serà el mateix per a tots els equips.

Carnet de Control o de Ruta

Els equips són els responsables de fer registrar, en l'ordre correcte, el seu pas per cadascun dels controls relacionats en el carnet de ruta sota pena de penalització.

El temps concedit per recórrer la distància entre dos controls horaris consecutius figurarà en el carnet de ruta.

PLAQUES DE NÚMEROS

Els organitzadors lliuraran a cada equip, que els col·locaran de la forma prescrita:
Una placa a cada costat de la part del darrera del vehicle.
L'absència d'un o ambdós dels números de l'equip, comportarà una penalització.

PUBLICITAT

Els concursants poden col·locar lliurement tot tipus de publicitat als seus vehicles, sempre que:

. No sigui contrària als bons usos i costums.

. No envaeixi la part dels espais reservats als números de la prova.

. No impedeixi a l'equip veure-hi a través dels vidres.

Els espais publicitaris que es troben a la part superior i/o inferior dels números de la prova, estan reservats a la publicitat dels organitzadors.

Qualsevol altra publicitat proposada per l'organització tindrà el caràcter de facultativa. Si l'equip la refusa, li suposarà, com a màxim, el doble dels drets d'inscripció previstos per qui l'accepti.

Els concursants que acceptin la publicitat facultativa dels organitzadors, reservaran el/s emplaçaments que s'indiqui en el Reglament Particular de la prova.

CIRCULACIÓ

En el decurs de la prova, els equips hauran de respectar les prescripcions del Codi de Circulació d'aquest país. L'equip que les infringeixi serà sancionat.

El Comitè Organitzador del Clàssic Regularitat, serà especialment sever amb aquells equips que no respectin la normativa vigent en circulació oberta.

Els equips no poden, sota pena d'exclusió, remolcar, transportar o fer empènyer els vehicles, si no és per retornar-los a l'asfalt o deixar lliure la carretera.

Els equips també tenen prohibit, sota pena d'una penalització que pot arribar a l'exclusió:

- Bloquejar intencionadament el pas als vehicles participants o impedir-los avançar.

- Comportar-se de manera incompatible amb l'esperit esportiu.

REPARACIONS CARBURANT

ASSISTÈNCIA

Es defineix assistència com el treball efectuat, sense cap restricció, sobre un vehicle participant.

CARBURANT

Està autoritzat el proveïment de combustible, oli i líquids.

Està prohibit als vehicles concursants abandonar l'itinerari de la prova. Si accidentalment es produís aquest fet, l'equip en qüestió hauria de retornar a l'itinerari pel mateix lloc on el va abandonar.

VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

VERIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

La Verificació Administrativa es farà en base al llistat oficial d'inscrits i es procedirà de la manera següent:

a) Comprovació del full d'inscripció i en particular del control de la firma del conductor i de les característiques del vehicle (marca, model, data de construcció, categoria, classe i cilindrada declarats).

b) Presentació del permís de circulació, assegurança obligatòria del vehicle, ITV i el permís de conduir del pilot Aquests son documents que imperiosament han d'estar vigents i en regla i els equips en son responsables de la seva conformitat.

c) En cas que no presenti aquests documents, no serà autoritzat a prendre la sortida.

VERIFICACIÓ TÈCNICA

La Verificació Tècnica es farà després de l'administrativa, i es procedirà de la manera següent:

Tots els equips participants la prova han de presentar-se amb el seu vehicle, amb les plaques de número i la publicitat col·locada (si n'hi hagués), a les verificacions previstes en el Programa Horari del Reglament Particular.

Les verificacions efectuades abans de la sortida seran de tipus totalment general (control de la documentació, de la marca i model del vehicle, conformitat aparent del vehicle amb la classe en el que està inscrit, plaques de número, conformitat amb el Codi de Circulació, etc.).

S'autoritza l'ús d'aparells de navegació i estan admesos tota classe d'aparells de mesurament, mecànics, elèctrics o electrònics.

Es denegarà la sortida als equips que no es presentin a les verificacions dins dels terminis previstos en aquest reglament, llevat de situacions de força major acceptades per l'organitzador.

Després de les verificacions tècniques i en cas de no conformitat tècnica d'un vehicle, el Director de la Prova podrà concedir-li un termini de temps, normalment fins l'hora límit d'entrada al Parc de Presortida, per poder-lo adequar i sotmetre's a una nova verificació tècnica.

Serà denegada la sortida a qualsevol vehicle no conforme.

L'equip és responsable en tot moment de la prova de la conformitat tècnica del seu vehicle sota pena d'eliminació de la manifestació.

Cap conductor d'un vehicle que hagi passat la verificació preliminar, podrà negar-se a qualsevol altra verificació a la que sigui requerit, sota pena que pot arribar fins l'eliminació de la prova.

En les verificacions tècniques s'instal·larà el Transponder al vehicle. El participant lliurarà una fiança de 50,00 € en efectiu a les verificacions administratives, que li serà retornada en el moment de la devolució del corresponent Transponder, després de comprovar el seu perfecte estat, sent el participant l'únic responsable de la seva cura durant el transcurs de l'esdeveniment. Aquest apartat és el mateix per als participants de motos. En cas de ser un equip de dues motos, només una ha de portar el Transponder. Aquest apartat no afecta els participants de classe "Turisme".

Els participants hauran de facilitar l'accés al sistema de cronometratge i identificació del vehicle en qualsevol moment de la prova a sol licitud de qualsevol oficial d'aquesta. El participant és responsable de vigilar durant tota la prova que l'aparell transponder estigui situat sempre en la seva ubicació original i en funcionament, comunicant qualsevol anomalia a la Direcció.

CONTROL FINAL

En arribar al final de la prova, cada equip conduirà el seu vehicle al parc d'arribada. Es podrà procedir a un control ràpid per verificar:

La seva conformitat amb aquell presentat a les verificacions previstes abans de la sortida.

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES

Les proves consistiran en un itinerari obligatori que haurà de ser cobert en la seva totalitat per l'equip participant, en els temps determinats en el Carnet de Ruta. Durant tota la prova, la velocitat haurà de ser inferior als 50 km/hora de mitjana.

Cada equip participant rebrà a la Sortida de la prova, un Carnet de Ruta, i els elements per a determinar la mitjana o temps ideal que haurà de fer entre els diferents CH.

S'establirà un tram, anomenat Tram d'ajust o Calibratge, per a què els participants puguin comprovar i adequar els seus mesuraments amb les del Llibre de Ruta, i que estarà a disposició dels participants a mínim 7 dies abans de la celebració de la prova. Aquest tram es publicarà a la web.

El Llibre de Ruta i el Carnet de Ruta descriuran el recorregut oficial, els Controls Horaris, els Controls de Pas, però no els Controls Secrets.

Hi haurà dos tipus de prova:

a) Proves a una o dues voltes al recorregut. Amb trams de regularitat (fixa o variable), amb sortida parada, degudament senyalitzats.

b) Proves a dues voltes sense trams de regularitat degudament senyalitzats on, la primera volta marca el temps a reproduir en la segona. Els temps marcats en els controls secrets suposaran les mateixes penalitzacions que en els Trams de Regularitat (TR). Els temps marcats en aquests controls secrets no podran superar els 50 Km/h de mitjana total de la volta.

BRIEFING

Abans de la sortida, el Director de la prova podrà convocar un briefing, en el que estan obligats d'assistir tots els equips participants.

SORTIDA

El Reglament Particular detallarà la situació del Parc de Sortida on s'agruparan els vehicles participants abans de la sortida.

L'Equip dipositarà el vehicle en el Parc de presortida d'acord amb l'horari establert en el Programa /Horari.

Entrar a l'esmentat Parc amb una demora superior a 15 minuts, el Director de la Prova podrà denegar la sortida, llevat d'un cas de força major acceptat per ell.

L'equip pot entrar al Parc de presortida 10 minuts abans de la seva hora de sortida.

L'hora exacta de sortida figurarà en el Carnet de Control de cada equip.

Tot retard imputable a l'equip en la seva presentació a la sortida de la prova, es penalitzarà amb 10 segons per minut de retard. Si aquest fos superior a 15 minuts, l'equip no serà autoritzat a prendre la sortida.

Els equips disposen de 15 minuts per presentar-se a la sortida de la prova. Si es presenten dins d'aquest marge de temps, l'hora exacta de sortida serà anotada al carnet de ruta.

L'interval mínim d'un minut entre els participants ha de ser respectat.

L'interval de 1 minut entre cada vehicle, podrà ser augmentat, si les circumstàncies ho demandessin.

L'organitzador adjudicarà el número d'ordre basant-se en la classificació provisional del Clàssic Regularitat. La resta d'inscrits anirà a criteri de l'organitzador.

S'estableix l'ordre de sortida segons el criteri següent: Primer els participants del Moto Rally Clàssic, seguit d'un interval de 10 minuts i sortida dels participants del Clàssic Regularitat. Els participants de classe T sortiran darrere dels participants de les classes E, F, G i H.

CARNET DE RUTA O CONTROL

En el Reglament Particular s'hi farà constar l'hora, el lloc i el dia on es lliurarà el carnet de ruta.

En el carnet de ruta hauran de figurar els temps impartits per fer la distància entre dos controls horaris consecutius.

Els equips hauran de lliurar el carnet de ruta en el control d'arribada.

Cada equip és l'únic responsable del seu carnet de ruta.

La presentació del carnet de ruta als diferents controls i l'exactitud de les anotacions queden sota l'única responsabilitat de l'equip.

S'hi anotaran les hores i els minuts. Les anotacions es faran per minuts complets. En el decurs de la prova, l'hora oficial serà la indicada en el reglament particular.

Així doncs, correspon a l'equip decidir el moment precís de presentar el seu carnet al comissari responsable i de verificar que la inscripció dels temps ha estat correcta.

El carnet de ruta haurà d'estar disponible per a qualsevol requeriment, especialment en els llocs de control, on l'haurà de presentar personalment un membre de l'equip perquè sigui visat.

Tota modificació o rectificació feta sobre el carnet de ruta que no estigui legalitzada pel comissari responsable del lloc de control comportarà l'exclusió.

El fet de no tenir algun visat o de no lliurar el carnet de ruta a cadascun dels llocs de control (control horari, de sortida, de pas, etc.), comportarà una sanció.

Només el comissari està autoritzat a escriure l'hora al carnet de ruta.

Tot conflicte en les anotacions de temps entre el carnet de control de l'equip i els documents oficials de la prova, serà objecte d'estudi per part del Director de la Prova, que decidirà en última instància.

PROCEDIMENT PEL FUNCIONAMENT DELS CONTROLS

DISPOSICIONS GENERALS

Tots el controls, és a dir els controls horaris i de pas, de sortida i final dels trams de regularitat, s'han d'indicar per mitjà de pancartes estandarditzades.

El començament d'una zona de control s'ha d'indicar mitjançant una pancarta d'avís de fons groc. A una distància d'aproximadament 25 metres, l'emplaçament del lloc de control s'ha d'indicar amb una pancarta idèntica, però de fons vermell. El final de la zona de control, aproximadament 25 metres més lluny, es pot indicar amb una pancarta de fons beige amb tres barres transversals negres.

El temps d'aturada a qualsevol zona de control no podrà excedir el temps necessari per a les operacions de control.

L'hora ideal de registre queda sota l'única responsabilitat dels equips, que podran consultar el rellotge oficial sobre la taula del lloc de control.

Els Comissaris del control no poden donar cap informació sobre l'hora ideal de registre.

Els llocs de control començaran a funcionar 15 minuts abans de l'hora ideal de pas del primer equip.

Excepte decisió contrària del Director de Prova, deixaran d'operar 20 minuts després de l'hora ideal de pas de l'últim equip.

Els equips, sota pena que pot arribar a l'exclusió, segons el criteri del Director de la Prova, han de seguir les instruccions del comissari en funcions de qualsevol punt de control.

SENYALITZACIÓ DELS CONTROLS

Cal utilitzar obligatòriament la senyalització descrita.

Tots els controls (horaris, de pas, sortides de TR) estaran senyalitzats mitjançant pancartes estandarditzades.

La senyalització dels punts de control es farà mitjançant les tres pancartes.

Control horari (CH).

El començament de la zona de control estarà indicat per una pancarta amb el dibuix corresponent de fons groc.

El punt de control estarà indicat per una pancarta amb el dibuix corresponent de fons vermell.

Control de pas (CP).

Mateix significat de colors que en el control horari.

Trams Regularitat (TR).

El punt de sortida estarà indicat per una pancarta amb el dibuix corresponent de fons vermell.

La línia de final, estarà indicada per una pancarta amb el dibuix corresponent de fons vermell.

Control Secret (CS).

Punt de Control on es prendrà el temps de la regularitat.

ZONA DE CONTROL

Com a norma general, les pancartes de presenyalització i final de control es col·locaran respectivament 25 metres abans i després del lloc de control.

CONTROLS DE PAS (CP)

Estaran identificats amb una pancarta. Els Comissaris visaran i/o segellaran el carnet de control en el moment que els sigui presentat pels membres de l'equip.

CONTROLS HORARIS (CH)

En aquests controls els Comissaris inscriuran en el carnet de control l'hora i el minut de presentació de l'equip.

PROCEDIMENT DE CONTROL

Aquest comença en el moment que el vehicle sobrepassa la pancarta groga d'avís d'inici de la zona de control.

Entre la pancarta d'avís i el punt de control, queda prohibit als equips parar-se o avançar a velocitat excessivament lenta.

Solament s'anotarà l'hora real de pas en el Carnet de Control, si els dos membres de l'equip i el vehicle es troben davant de la taula de Control.

L'hora de pas és aquella en què un membre de l'equip presenta el seu carnet de ruta al comissari en funcions.

L'hora ideal de presentació és la que s'obté sumant al temps adjudicat per recórrer el sector d'enllaç l'hora de sortida d'aquest sector. S'expressarà en hores i minuts.

No es penalitzarà per avançament, si l'hora d'entrada del vehicle en la zona de control correspon al transcurs del minut de presentació.

Els equips no seran penalitzats per retard si es presenten als controls horaris en el decurs del minut corresponent al de la seva hora ideal de pas.

Exemple: Un equip que ha de passar un control a les 18h 58' no serà penalitzat si el seu carnet és controlat entre les 18h 58' 00 i les 18h 58' 59".

En canvi, qualsevol diferència respecte a l'hora ideal serà penalitzada de la manera següent:

a) Qualsevol retard respecte a l'hora ideal d'arribada a un control horari serà penalitzat amb 10 segons per minut o fracció de minut.

b) Avançar-se respecte a l'hora ideal d'arribada a un control horari serà penalitzat amb 60 segons per minut o fracció de minut.

A criteri del Director de Prova, un equip penalitzat per avançament, podrà ser neutralitzat el temps necessari per tornar a sortir en el lloc que li correspongui.

El Reglament Particular indicarà, si és el cas, quins controls horaris es permetrà l'entrada dels equips per avançament.

HORA DE SORTIDA DELS CONTROLS

Quan un sector d'enllaç no comença amb un tram de regularitat, l'hora de pas inscrita al carnet de ruta constitueix al mateix temps l'hora d'arribada de final de sector d'enllaç i l'hora de sortida del sector següent.

En canvi, quan un control horari va seguit d'un control de sortida de tram de regularitat, s'ha d'aplicar el procediment següent:

a) Els dos llocs estaran compresos en una sola zona de control, les pancartes dels quals estaran col·locats tal com s'explica:

a1) Pancarta d'avís groga representant un cronòmetre: principi de zona.

a2) A uns 25 m, pancarta vermella, representant un cronòmetre: control horari.

a3) A una distància de 50 a 400 m, pancarta vermella representant una bandera: sortida de tram de regularitat.

a4) Opcionalment, 25 m més lluny, una pancarta amb tres barres transversals sobre fons gris o beige: final de zona.

b) En el control horari d'arribada del sector d'enllaç el comissari en funcions ha d'anotar al carnet de ruta l'hora de presentació real de l'equip i seguidament l'hora prevista de sortida pel sector d'enllaç següent. Cal respectar una separació de 2 minuts per permetre que l'equip es prepari per prendre la sortida.

En cas de punxada, es podrà concedir a l'equip un temps suplementari i respectar l'interval de temps que li correspongui.

c) Després de passar el CH, l'equip prosseguirà fins el control de sortida del tram de regularitat. El Comissari en funcions anotarà en el carnet de ruta i fitxa de cronometratge l'hora i minut, que normalment coincidirà amb la prevista, per prendre la sortida segons el procediment reglamentari.

d) Si en cas d'incidència hi hagués una divergència entre les dues anotacions, donarà fe l'hora de sortida del tram de regularitat, llevat de decisió en contra del Director de la prova.

HORA OFICIAL I CRONOMETRATGE

L'hora oficial de la prova serà l'establerta en el Reglament Particular. Per defecte, el senyal horari de Catalunya Ràdio. No obstant això, prevaldrà l'exposada per la Direcció de la Prova, a les verificacions administratives i 15 minuts abans de la sortida del primer equip, en el Control de Sortides.

El cronometratge de la Prova s'efectuarà amb una precisió de dècima de segon, amb menyspreu de les centèsimes de segon.

S'estableix un sistema automàtic de cronometratge i identificació del vehicle, podent funcionar un sistema manual en paral.lel. Les dades registrades per aquest sistema automàtic no poden ser qüestionades.

La correcta col·locació i cura del transponder és responsabilitat del participant. En cas de pèrdua, robatori o danys en el transponder, el participant haurà de carregar amb les despeses ocasionades.

ELIMINACIÓ DE PROVA

Definició :

Sanció pronunciada pel Director de Prova per aplicació dels articles de les Prescripcions Generals i/o el Reglament Particular que la contemplen.

Procediment :

a) Solament es pronunciarà al final de la prova.

b) Cal notificar-la per escrit, amb còpia, a l'equip, indicant en el document :

- A qui va adreçada, motiu, article i sanció.

- Qui rep la notificació, signatura, data i hora de recepció. (Si es nega, en donaran fe dos testimonis).

- Fer-hi constar que : Contra aquesta resolució pot, en el termini de 15', prèvia comunicació per escrit al Director de Prova (o a l'Oficial que li lliura la notificació) sol·licitar, en els termes que s'estableixen, l'aclariment corresponent.

Un retard superior als 20 minuts respecte a l'horari impartit entre dos controls o un retard superior als 20 minuts al final de la prova, comportarà l'eliminació de la prova.

El termini d'eliminació de la prova pot ser modificat en qualsevol moment, a proposta del Director de la Prova.

Els equips seran informats amb la major brevetat possible.

L'eliminació de la prova per haver sobrepassat el retard màxim autoritzat només es podrà aplicar al final de la prova.

TRAMS DE REGULARITAT

Generalitats

Els trams de Regularitat són proves sobre carreteres obertes al trànsit, a una velocitat mitjana inferior als 50 Km/h.. El cronometratge es realitzarà al segon.

La longitud mínima d'un Tram de Regularitat serà de 4 quilòmetres.

El màxim de passades per Tram, en el mateix sentit, serà de dues.

El principi i final dels Trams estaran detallats en el Reglament Particular.

Les sortides dels TR hauran d'estar precedides d'un CH.

Els Controls Secrets no podran estar situats a menys de 1.000 m. de la sortida del TR.

En el cas que els vehicles s'acumulessin excessivament entre CH i sortides (per exemple si no es pot iniciar el TR per imprevistos) i els següents participants tinguessin dificultats d'espai per l'accés al CH, el cronometrador encarregat d'aquest control es desplaçarà en sentit contrari a la marxa de la prova, de forma que aquests participants no es vegin perjudicats per la impossibilitat d'arribar a la seva hora al control.

La sortida serà donada amb el vehicle parat i el motor obligatòriament en marxa.

L'equip que no pugui arrancar dins els 20 segons següents a la senyal de sortida, serà apartat a un lloc que no interfereixi el procés de sortides.

La sortida dels trams de Regularitat s'ha de donar tal com s'explica:

Quan el vehicle, amb el seu equip a bord, s'aturi davant del control de sortida, el comissari en funcions ha de copiar al carnet de ruta i fitxa de cronometratge, dins l'espai reservat al TR corresponent, l'hora prevista per a la sortida (hora i minut). Quan es compleixi aquesta hora i minut, el vehicle ha de partir sense dilació.

En els Trams de Regularitat hi haurà dos tipus de velocitat mitja imposada A i B, de diferent mitjana. Només s'aplicarà la mitjana B en cas de condicions adverses o per decisió de la Direcció de la prova. Si no hi ha cap tipus d'avís, se sobreentén que la mitjana a aplicar serà sempre la A. Si s'aplica una variació de mitjana, es comunicarà als concursants en el Control Horari del tram a realitzar.

S'estableixen Un mínim de 1 tram de regularitat amb mitjana de temps imposada per etapa, i un màxim de 3. Les taules dels quals seran lliurades als participants en el Control Horari anterior a la sortida del tram de regularitat corresponent. Es publicaran quins són els trams de taules i és responsabilitat del participant assegurar-se que les hi lliuren en el CH corresponent.
Aquest apartat no afecta als participants de classe T ni als del Moto Rally Clàssic.

La sortida en un tram de Regularitat a l'hora inscrita al carnet de ruta només podrà ser retardada pel comissari en funcions en cas de força major.

En cas de retard imputable a l'equip, el Comissari anotarà una nova hora de sortida i la demora serà penalitzada a raó de minut x minut o fracció.

El final dels trams de Regularitat serà llançat, i està prohibit aturar-se.

Si per culpa del participant no es pogués inscriure els temps a la fitxa, se li aplicarà una sanció.

Els temps realitzats pels participants a cada tram de Regularitat expressats en punts se sumaran als punts de les penalitzacions, si n'hi hagués.

Els intervals de sortida dels trams de Regularitat hauran de respectar les mateixes disposicions indicades per a la sortida de la prova en que es realitzin.

L'equip que refusi prendre la sortida a l'hora i posició assignades, serà sancionat, a petició del Director de Prova i pot arribar fins i tot a l'exclusió.

Tipus de trams:

a) De regularitat fixa, quan tot el desenvolupament del tram sigui a una única mitjana.

b) De regularitat variable, quan una part del tram es fa a mitjanes diferents de les de sortida de tram.

Desconnexió del transponder

Si per una errada tècnica en l'equip de cronometratge automàtic (transponder) a un equip participant li manca un temps, és procedirà com segueix: Es miraran del TR anterior (o següent TR si aquest fos en el primer), els temps d'altres participants que hagin efectuat temps semblants al seu. El temps que a criteri del Coordinador sigui el més adequat, serà l'aplicat. Aquesta decisió serà inqüestionable.

SEGURETAT DELS PARTICIPANTS

És obligatori pels vehicles participants disposar d'un triangle vermell reflectant que, en cas de parada per qualsevol motiu dins un Tram de Regularitat, serà situat (i retirat si es reprèn la marxa) per un dels membres de l'equip en un indret visible a 50 metres del cotxe, a fi d'advertir de la seva presencia als vehicles següents :

PARCS

A la sortida i a l'arribada de la prova, podrà estar previst un parc de vehicles.

Conductor i acompanyant hauran d'estar presents al parc de presortida, 10 minuts abans de la seva hora de sortida.

Reparacions
Si els comissaris tècnics de la prova consideren que l'estat defectuós d'un vehicle pot ser incompatible amb una utilització normal en carretera, n'informaran immediatament al director de la prova que podrà demanar que sigui reparat, en presència d'un Comissari Tècnic.

En els parcs, per tractar-se de zones obertes al públic, l'organització no respondrà dels objectes de l'interior dels vehicles, ni dels propis vehicles. Cada equip serà responsable de tancar bé el seu cotxe, i retirar qualsevol objecte de valor del seu interior.

CLASSIFICACIONS

PROCEDIMENT PER A ESTABLIR LES CLASSIFICACIONS

Les puntuacions seran expressades en punts. En els Controls Secrets, les penalitzacions seran a raó d'una dècima de punt per cada dècima de segon, tant de retard com d'avançament. En els CH es penalitzarà el retard a raó de 10 punts per minut o fracció, i per avançament, a raó de 60 punts per minut o fracció.

La classificació final serà establerta per la suma de punts obtinguts al fer el recorregut més els acumulats en concepte de penalitzacions.

Serà declarat guanyador de cada Classe, l'equip que obtingui el menor nombre de punts. El següent serà segon, i així successivament.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS

Al final de cada prova, mitja hora abans del repartiment de premis, es publicaran les classificacions oficials en funció de les classes establertes.

EMPAT

En cas d'empat, serà proclamat guanyador de la prova qui hagi realitzat el major nombre de "0" en els trams de Regularitat. Si això no fos suficient per desfer l'empat, es tindrà en compte els "1", "2", ... i així successivament fins desfer l'empat. Si subsistís l'empat, es tindria en compte el resultat del primer tram de regularitat.

ACLARIMENTS

El dret a demanar aclariments correspon exclusivament a l'equip.

El participant té dret a demanar aclariments referents a penalitzacions en els Controls Horaris ia qualsevol decisió, acció o omissió de l'organitzador, d'un oficial, d'un participant, o de qualsevol persona implicada en la prova. En canvi, no podrà qüestionar cap dada recollida pel sistema automàtic de cronometratge en els trams de regularitat.

Tot aclariment serà presentat per escrit i lliurat al Director de la prova.

APLICACIONS I INTERPRETACIÓ DELS REGLAMENTS

El Comitè Organitzador del Clàssic Regularitat serà l'únic qualificat per resoldre els dubtes que poguessin sorgir en l'aplicació de les presents Prescripcions Comunes i dels Reglaments General i Particulars del Clàssic Regularitat.

RESUM DE PENALITZACIONS

- Per cada minut de retard en un control horari respecte al minut ideal de pas. 10 punts
- Per cada minut d'avanç en un control horari respecte al minut ideal de pas. 60 punts
- Per cada dècima de segon d'avançament o retard en cada control secret de regularitat. 0,1 punt
- Per detenció voluntària en un tram de regularitat denunciada per un comissari o cronometrador. 100 punts
- 1a Infracció del Codi de Circulació denunciada per l'autoritat competent. 500 punts
- 2a Infracció del Codi de Circulació denunciada per l'autoritat competent. Exclusió
- Pèrdua dels dorsals que impedeixi la identificació del participant al pas pels controls horaris. 500 punts
- Pèrdua, modificació o guixada al Carnet de Ruta. Exclusió
- Penetrar a la zona de control per direcció diferent la prevista en el llibre de Ruta o tornar a travessar o entrar una vegada visat el Carnet de Ruta. Exclusió
- Remolc o transport del vehicle durant part del recorregut. Exclusió
- Bloquejar el pas a altres vehicles o deixar detingut el vehicle de manera que constitueixi perill. Exclusió
- No obeir les instruccions de la Direcció del Rally. Exclusió
- No lliurar el Carnet de Ruta. Exclusió
- Abandonament d'un membre de l'equip. Exclusió
- No passar per qualsevol dels controls secrets (x cada un). 600 punts
- Per manca d'un visat/temps d'un C.H. o d'un C.P. en el Carnet de Ruta. 2.000 punts
- Per cada minut de retard en la presentació en Parc de Sortida. 60 punts
- Per excedir en més d'un 40% la velocitat mitjana imposada entre 2 controls secrets. Exclusió
- Mantenir una conducta irrespectuosa amb els altres participants, oficials o amb el medi ambient. Exclusió
- Viatjar al vehicle una persona no autoritzada. Exclusió
- Entrar en un control horari 15 minuts tard. Exclusió
- Portar "ouvreur" que indiqui la situació dels controls secrets. Exclusió
- La resta de penalitzacions a criteri del Director de prova