REGLAMENT GENERAL CLÀSSIC REGULARITAT

L'Associació Catalana d'Entitats de Vehicles Històrics a l'empara de l'Article 2 apartat b del Decret 145/1991, de 17 de juny de la Generalitat de Catalunya, de Regulació i Reglamentació dels Clubs i Associacions Esportius, organitzen un certamen d'esport de lleure denominat "Clàssic Regularitat". Aquest certamen te la finalitat d'aplegar aquells Clubs relacionats amb els vehicles clàssics esportius i interessats en organitzar manifestacions turístiques de Regularitat, amb la finalitat de coordinar i establir unes classificacions finals que puguin determinar uns guanyadors amb l'únic objectiu de salvaguardar i incentivar les proves de regularitat per a vehicles històrics a Catalunya.
Aquestes proves es desenvoluparan segons les normes de la "Federation Internationale des Vehicules Anciens" i de la "Federación Española de Vehículos Antiguos" amb l'aprovació d'aquesta darrera (FEVA), amb seu social al carrer Horno, nº 2 - 33206 Gijón - Tel. 617171056 - Fax 985176792, i registrada amb el número F1627 del Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior, amb l'excepció de la prova que es celebra a Andorra sota l'organització de la seva pròpia ANF. Les proves que es celebrin a Catalunya, hauran d'obtenir l'autorització del Servei Català de Trànsit i es regiran pel "Reglamento General de Circulación RD 1428/2003 en la seva Secció 3ª de l'Anex II, i la Instrucció 05/TV-48" que desenvolupa el mateix.

Seran d'aplicació, per ordre de prelació:
• El Reglamento General de Circulación RD 1428/2003 en la seva Secció 3ª de l'Anex II, i Instrucción 05/TV-48 que desenvolupa el mateix.
• El Código de Manifestaciones y el Código Técnico, ambdos de FIVA.
• El Reglament General 2009 para esdeveniments de regularitad histÃ2rica FEVA.
• Las directrius bàsiques del Clàssic Regularitat 2009 de FCEVH.
• El Reglament Particular de cada esdeveniment.
Qualsevol possible contradicció entre algun d'aquests documents, es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia.

Aspirants
Els equips (conductor i acompanyant) en el cas dels automòbils, o els conductors en el cas de les motocicletes, degudament inscrits.

Vehicles admesos
Seran admesos a participar en les proves del Clàssic Regularitat, els vehicles especificats en el Reglament FEVA, si be es limita la participació a les següents classes:

VEHICLES CLÀSSICS ESPORTIUS

Classe E:

Vehicles construïts del 1-1-1950 al 31-12-1960

Classe F:

Vehicles construïts del 1-1-1961 al 31-12-1970

Classe G:

Vehicles construïts del 1-1-1971 al 31-12-1980

Classe H:

Vehicles construïts del 1-1-1981 al 31-12-1983

Classe M:

Motocicletes amb un mínim de 25 anys d'antiguitat

 

Serà responsabilitat del participant, la demostració de la classe del seu vehicle.

No s'admetran vehicles d'estètica "tuning", tot terreny, rèpliques ni assimilats.

Inscripcions i premis
El tancament d'inscripcions es realitzarà 5 DIES ABANS de la prova i es farà constar en el Reglament Particular.

Normes a complir per les proves
Les proves consistiran en un itinerari obligatori que haurà de ser cobert en la seva totalitat per l'equip participant, en els temps determinats en el Carnet de Ruta. Durant tota la prova, inclosos els trams de regularitat, la velocitat haurà de ser inferior als 50 km/hora de mitjana.

Publicació de l'itinerari
Els organitzadors de les proves podran publicar la informació 30 dies abans de la prova. El Llibre de Ruta (Road Book) en format PDF serà lliurat als equips inscrits, 6 dies abans de la prova.

Reglament particular
El Reglament Particular de cada prova ha d'estar conforme amb el model tipus lliurat per la FCEVH per a l'any en curs i conforme a les Prescripcions Generals.

Puntuacions
Després de cada etapa puntuable, i per a cadascuna de les classes, s'atribuiran uns punts als conductors i uns punts als acompanyants segons la seva classificació i d'acord amb el barem següent:

Posició

Punts

1r

25

2n

20

3r

16

4t

13

11

10

9

8

7

10è

6

11è

5

12è

4

13è

3

14è

2

15è

1

Els punts obtinguts s'han d'acumular, i el total serà la classificació final del Clàssic Regularitat, de conductors i d'acompanyants.

Classificacions del Clàssic Regularitat
La classificació final del Clàssic Regularitat s'establirà  entre els equips que hagin participat.
Per a la classificació final del Clàssic Regularitat, s'han de tenir en compte els resultats de totes les etapes disputades.
Es declararan guanyadors del Clàssic Regularitat el conductor i acompanyant que hagin obtingut el major nombre de punts segons el barem anterior.

Empats
En cas d'empat final entre els participants classificats, es resoldrà:
1r. - A favor del conductor que hagi participat en més etapes.
2n. - En cas de persistir l'empat, es decidirà a favor del participant que hagi participat en el major nombre de proves amb el vehicle més antic.

Classificació per a Clubs / Escuderies
Puntuaran per a la classificació de Clubs/Escuderies tots els conductors que havent-se inscrit en representació d'un Club/Escuderia de Clàssics, quedin classificats en les 10 primeres posicions de la classificació general scratx de cada etapa.

Les puntuacions seran les següents:

Posició

Punts

1r

10

2n

9

3r

8

4t

7

6

5

4

3

2

10è

1


Es declararà Club/Escuderia guanyador del Clàssic Regularitat el que hagi obtingut el major nombre de punts segons la puntuació anterior.
En el cas de produir-se un empat final, serà proclamat guanyador el Club/Escuderia que hagi aconseguit més primers llocs en la classificació general scratx.

Premis
En la classificació final del Clàssic Regularitat, es concediran els premis següents per a cada classe:
Diploma i placa als conductors i acompanyants, guanyadors de cada una de les classes.
Diploma als conductors i acompanyants, segons classificats de cada classe.
Diploma als conductors i acompanyants, tercers classificats de cada classe.
Diploma al Club/Escuderia guanyadora del Clàssic Regularitat.

Cerimònia de Repartiment de Premis
Després de celebrades totes les proves programades, es convocarà  en una data per determinar, una cerimònia de repartiment de premis on s'atorgaran els guardons corresponents al Clàssic Regularitat.

Proves puntuables